rasika mahōttama

Click
Sarasāngi
 
Mishra Chāpu
P
rasika mahōttama krṣhṇa shree rāsa mahōtsava dāsa janārchita
 
AP
vishika manasija vikasita nava vraja
yuvatee janamadhyē samālankrtākāra
 
MK
taṇantadhimi dheenuta takajhaṇutām dhimi takanakatara
shyamanta sama neelamaya kachita makara kuṇḍaladhara
taṇantadhimi dheenuta takajhaṇutām jhaṇuta jhaṇutataka
sanandana sanaka munigaṇa vinuta natajana shubhakara
taṇantadhimi dheenuta takajhaṇutām dhimita dhimita taka
vidheendra nuta pallava padayugaḷa thaḷa thaḷa ravimukha
charaṇa raṇita sukhanaka maṇimaya noopura dhara kankaṇa kireeṭa
jala jvalita taṇanta ravi mukhāmbuja shree natānghriyuga nikunjatala