rāsa kēli

Kharaharapriya
 
Ādi
P
rāsa kēli vilāsa prakāsha
radhā hrdaya vihāra sarōruha nartana padayugaḷa ati sarasa
 
AP
bhāsamāna mrgamada tilaka sugandha
mandahāsa mukha gōpi mōhana madhusoodana
maṇi muraḷee vādana
 
C
pratinavaruchirē mangala kara vakṣhha mandirē pankajā ramaṇa
ati karuṇā rasa rati raṇa shōbhita mita mrdu bhāṣhhita kaumāra
kara tala tāḷa shruti laya sageeta sarasa rasa rāsa kaḷēbhara
virahayuta gōpa vadhoojana vihāra nayana daḷa padma manōhara
SRG SR N,S NSR NS D,N PDNSR G,, muraḷeedhara
sahrda hrdi bhāsa nigraha paridoṣhha sukrta haladhara sahōdara