ranganātham anisham

Gambheeranāṭṭai
 
Ādi
P
ranganātham anisham vandē (shree)
 
MK
nāradādi munigaṇa vandyamāna shōbhaneeyam ati sundara mukhāravindam
 
AP
mangaḷakara niṣhkaḷanka dakṣhiṇa mandākini kāvēri madhyastam 
shankha chakra gadā padmadhara hastam
 
MK
sarasija vikasita daḷavara nētram
jalada kara marakata varṇa gātram
janana maraṇa bhaya shamana pavitram
jalaja sambhava sannuta charitram
 
C1
tungamaṇi kanaka manju kaṭaka kara kankaṇa vilasitānga shubhakaram shri
 
 2
mahadahankāra mahita panca bhootādi krta bhuvanaika sharaṇālayam
 
 3
guṇa pāvanamātmakam ateetam parama ranjanam ashēṣhita vaibhava
tarōnnata mādhuram atishayam ati shōbhita suvadanam ati sheetaḷa padayugam
 
 4
ānandam avyayam adviteeyam akhilanigamaika manana khaga param
madhu kaitabha mura nara mathanam shashānka vadanam jita madanam
 
 5
bhaktisāra kulashēkhara yateendra bhaṭṭanātha bhoota munivāhana
bhaktapādadhooḷi madhurakavi sara parakāla mahadahvaya pramukhair-
avirala samstooyamānam tat draviḍa gāna rasōllasa kinchit un-
meelita nayanam pālita bhuvanam khēlita ranga purandara bhavanam
 
 6
lāvaṇya pada sarōruham shree rājayōga darshana santōham
bhāva madhura sarasa pravāham bhaktōtsava paramānanda dēham
 
MK
sēvita nija jana varavi ghōṣham
shreekara racita ruchira vibhooṣhaṇam
sauvidha vihanga bhōgi bhāṣhaṇam
sannuta lankādhipa vibheeṣhaṇam
 
Note: Charanams 1-5 are wholly madhyamakalas