vandē vālmiki

Aṭhāṇa
 
Ādi
P
vandē vālmiki kōkilam
MK
vāṇi kara veeṇā gāna viramita ramaṇeeya koojita
madhura varṇita karṇa manōhara rāghava
mādhurya chāturya charitam
C
ninditābha ghana neela sutanum
nirarkaḷa charita neela gaganam
antitādhikānanda tapanam - tat
anumōdita prasanna vadanam
MK
ati rooḍhita kavitā taru sadanam aparimita
kutoohala yuta vachanam janakajā tanaya kusha
lava krtānu sangeeta paramōnnata nidhanam