shankari shree

Madhyamāvati
8th āvarṇa krti
Ādi
P
shankari shree rājarājēshvari jaya shiva
(tishram) sarva siddhi pradāyaka chakrēshvari kāmēshvari
vāmēshvaree bhagamālini
(chaturashram) santatam tava roopam anuchintayāmi
antah chintayāmi
AP (tisram)
mangaḷakara kunkuma dhara mandasmita mukha vilāsini
ankusha dhanur pāsha daṇḍa bhāsakara chakra nivāsini
MK
bhrngi sanaka munigaṇa vara poojita paramōllāsini
budha jana hitakāriṇi parapōṣhaṇa vannivāsini
vēnkaṭa kavi hrdi sarasija vivaraṇa paṭutara bhāsini
vidhi harihara sura sammata nityāntara prakāshini
 
C (chaturashram)
parikee krta nādāntara nityāntara anga rakṣhākara
traya prakārē ati rahasya yōgini parivārē
girirāja vara tanayē shrṣhṭi sthityādi panca
kāraṇa krtyēndra gaṇa sammānitē yateendra gaṇa sammōditē
sharaṇāgata nija jana varada sankalpa kalpataru nikarē
sahaja sthiti savikalpa nirvikalpa samādhi sukha varadē
MK
para tatva nidhidhyāsana vitaraṇa sarva bheeja mudrādhipatē
bhaṇḍāsura mada khaṇḍana vaibhava cintāmaṇi nagarādhipatē
taruṇāruṇa mukha kamalē sakalē sārasa hita vidyādhipatē
sadā chidambara nartana padayuga samakara naṭanādhipatē jaya shiva