sundara naṭarājam

Click
Kharaharapriya
 
Ādi
P
sundara naṭarājam (shri) shivakāma sundari
hrdayēsham santatam chintaya mānasarē
 
AP
nandidēva chanḍeeshādi vandita munigaṇa hrdayōllāsam
indu shēkhara kuṭilālakavrta hayakaramukha para mandahāsam
 
MK
hiraṇyamaṇi noopurapadakaṭakāvali
rava kalakala nādasahāsam
sharaṇyajana manōllaya vilāsam
sacchidānanda kanakasabhēsham sōma
 
C
gnyānabōdhana karānguli ghana navanava chalita vilāsam
natapatanjali pānini manalaharikrta suvilāsam
gānamaya gandharvādi sēvita hāhākāra naṭanēsham
kaivalya varadāyaka paramakāruṇya chidambarēsham
 
MK
harahara shankara goureesham mrga-
dhara mandākiṇi mouḷeesham
suravara sannuta lingēsham hrdi
sundari chhāyā nandēsham niravadhika