shree gaṇēshvara

Ṣhaṇmukhapriya
 
Ādi
P
shree gaṇēshvara jaya jagadeeshvara 
sēvita janamukha varada abhayakara 
shree vidyōpāsana bōdhakara sadānanda chinmayākāra jaya 
 
AP
yāga yōga phala kāraka panchāyatana prapoojā nāyaka
rāga rahita mānaseeka vāchika kāyika dharmādi phaladāyaka
 
MK
ēkadanta girirāja sutā suta hiraṇya maṇikuṇḍala shōbhakara 
shreekara yāmineekara shēkhara hitakara dānavakula bheekara jaya
 
C
analasāla antargata vighna yantra haraṇa danti sundarā
manasija kōṭi parābhava vakuḷa mālikābharaṇa kandarā
dhana kanaka vāhanādi aishvarya dāyaka sadayā sāgara 
vinata suramunigaṇa jaya jaya ghōṣha vēda pārāvara vihāra
 
MK
ghana samāna sēnā lahareeyuta gajamukha viṣhanga bheeti hara
kānti sundara tuṇḍa lōlakara tāṇḍava kōti divākara
samāna sannibha kōṭi kōṭi hērambha nāyaka dayākara
āmōda pramōda sēnā nāyaka nāyakavara brndāraka jaya shiva