shatakōṭi manmathākāra

Ānandabhairavi
 
Ādi
P
shatakōṭi manmathākāra sarasānga uttunga rādhā manōramaṇa
 
A P
natagōpa vadhoojana hrdayānanda
sadānanda ānanda nandagōpa kanda
 
C 1
ambujadaḷa vilōchana vikasita samyata sahita shikhipincha jāla 
bambhara madhupa ruchita vanamāla kambugaḷa nirata vrndanuta hari
 
C 2
sharatcandra chandrikā dhavaḷasama sphuradratna kēyura hāradhara
karadhrta prakaṭamba tara muraleegāna lōla karuṇālavāla hari
 
C 3
gāndhini tanujārchita shōbhita kāḷinga phaṇa nrtya padāmbuja
gandha mālyādi brnda hāradhara mandahāsa vadanāmbuja harihari