sharaṇam yāmi

Click
Shahāna
 
Ādi
P
sharaṇam yāmi shree santāna rāma swāmi tvāmaham
AP
sarasija nayana kōdanḍa pāṇi
 
MK
dhara vitaraṇa guṇa janakajā ramaṇa sowbhāgya varada nipuṇa

C
bhajamāna satya madhura mrdu tara - vachana nata sujana
nijadāsa hrt kumuda nichaya hita - charaṇa shruti ramaṇa
aja vamsha tilaka sārva bhowma - ayodhyā nagara sadana
 
MK
nija kara dhrta kalamba gambheera nidhijā
kucha kunkuma sindoora bhuja ankita chandana
shrngāra sphuta bandhana lambita tooṇeera