satyam param

Click
Shankarābharaṇam
 
Ādi
P
satyam param dheemahi (shree)
sarva nigama sāra bhootamakhaṇḍa tatva rahasya niranjana sampada
 
AP
nityam nigama para mukhyam pancha bhoota
 
MK
leelāmaya nirvikāra nirguṇa niratishayam niratajayam sadayam
 
C
janmādi lōka kāraṇa moolam rasa
shabda roopa sparsha gandhādi jālam
brahmādi pramukha sadānuta sheelam jeeva
brahmaikya mōhita lōka pālam
 
MK
satva guṇa bharita chitta nivāsam dharma roopa vara bhāsaka bhāsam
matsya koorma varāha narasimha vāmanādi bahu roopa vilāsam