sakala lōka

Ārabhi
7th āvaraṇa krti
Ādi
P
sakala lōka nāyikē tvāmēva sharaṇam prapadyē
sarva rōga hara cakramayē sarvānandamayē mangaḷamayē
 
AP
a ka ca ṭa ta pa yara lava sādi kṣhānta akṣharamayi
vāngmayi cintayāmi shuka nārada kumbhaja munivara stuti
gāyaka jana sannutē nāganāyaka sadat-dashāra phaṇa lōka
vahita dhara kara valayē lōka lōka sammōhita hitakara
buddhi siddhi nata puranilayē
 
C
bhavarōga hara vaibhavē parama kalyāṇaguṇa nikarē
nava rasālankāra kāvya nāṭaka varṇitē shubhakarē
kuvalayadaḷa nava neela shareera gōvinda sōdarē shreekarē
shiva hrdaya kamala nilayē tripurāsiddheeshvari nata shree nagarē
avanata rahasya yōgini koolē shata dinakara samadyati mukhajālē
bhuvana prasiddha hreenkāra kāmēshvara bheeja mandara lōlē