prasanna gōpāla

Dvijayavanti
 
Mishra aṭa
P
prasanna gōpāla krṣhṇam
patim karōmi pramudita sarōja nētram
patita pāvana sugōtram - aham
 
AP
prasiddha gōvardhana giridhara charitram
akroorasya mitram vidheendra shuka pramu-
khĀdi vandya sarasija pada yugaḷam surataru samooha moolam
bheema nadi teera sundara purusham neerada neela vapuṣham
suraripu madhu mura hara charitam aham
 
C
muktā makuṭa mukuḷee krta kēsham mukhē mandahāsam
pradyupta nāda suruchira maṇigaṇa lōla kanṭha dēsham nira-
ta gōkulēsham prakāsham aham