pranavākāram 

Click
Ārabhi
 
Ādi
P
pranavākāram siddhi vināyakam
prasanna smita vadanam anubhāvaye
 
AP
gāṇaṇāyakam nikhila bhuvana mangaḷa vara pradāyakam
maṇigaṇa kiraṇa nānāvidhākalpa dharaṇam lōka kāraṇam
 
C
abhisamvrta shiva gaṇa sura gaṇa mahadānanda naṭanam
dundubhi diṇḍima mrdanga damaruka dhrumita dhvanita sama chala charaṇam
karuṇārasa varṣhaṇa mukha kamalam kātyāyani vrata phaladam
nandakumāra labdha varapradam atishaya lambōdara vikaṭarājam amalam