pavana kumāra

Vasanta
Ānjanēya Saptaratna
Ādi
P
pavana kumāra sudhākara lōchana pāhi
mythilee ārthi bhanjana
 
MK
bhavasāgara taraṇa tāraka ramaṇa shaila sanjeevi dharaṇa sameeraṇa vara
 
AP
bhuvana pāla satya pōṣhaka - raghu
pungavara priyakara dhoota
 
MK
puruhoota vairi garva bhanjana puṇya vidhāyaka janamana ranjana
 
C
gāna rāga svara gatilaya vara shree
gāyaka nārada sannuta pāda
kāma mōha rahita bhakti rasārṇava
kanja mādhuri nayana samēta
deena sharaṇya divipati varēṇya
dinakar sachara navāgama vēda
 
MK
divya guṇa nikāya - deena sahāya - nida tithi kula kalaha
giri samakāya bhavya kara shira raghurāmadāya
powlastya mada haraṇānjanēya