marakata maṇimaya

Click
Ārabhi
 
Ādi
P
marakata maṇimaya chēla gōpāla
madana kōṭi sowndarya vijita paramānanda
gōvinda mukunda
 
 
AP
dharakaratala muraḷee navaneeta vadana kamala
ānanda hasana dhara
nayana kalama ānanda jvalitamama
hrdaya kamala nirantara jagannātha
 
MK
tām takiṭataka takadhimi RSND
tajhaṇu S R M G R   Ḍ S R M P ,
tajhaṇu Ṡ Ṙ Ṁ Ġ Ṙ ta jham jham ṭa ki ṭa
dittlām ta ki ṭa D P M G R ta dheengiṇatom
 
 
 
C
mānita guṇasheela dayāḷa
mām pālaya varabāla gōpāla
S,ND PMGR deena rakṣhaka
D SRMGR muraḷeedhara nanda
mukundamama mānasa pada saraseeruha
daḷayugaḷa
ādimadyānta rahita vaibhava
ananta kalyāṇa guṇāmamarakṣhaka
 
MK
takiṭa dhrumita taka taka dhimi dheemtaka
takadhika tōmtaka tōmtaka dhiranā
vanaja nayana rādhāmukha madhukara
rasika rasikavara rāsa vilāsa
takiṭadrmita takataka dhimi dheemtaka
takadhika tōm takatōm taka dhiranā
navarasa kaṭitaṭa shōbhita vallabha
nava vrajayuvatee manōllāsa
thaka dhika tōm taka tom taka dhiranā
kanakamaṇimaya noopura dharaṇa
taka dhika tōmtaka tōm taka dhiranā
kamala bhavanuta shāshvata charaṇā
kalpita kali kalusha jvara martana
kāḷinga narttana gatita janārdana