ati nirupama

Pantuvarāḷi
 
Ādi (tishra gati)
P
ati nirupama sundarākara nichaya kumudahita
neela mēgha shyāma shareera
 
 
AP
suruchira navaratna kōṭi tulasi vanamālikādi
sundaratara mamavihāri sura munigaṇa mana sanchāri
 
C
rādhikā kusuma nandinee lalita rājini rajita ramaṇee manohari
chāruṇi champaka vallee mallikā sarasi suruchi nava vraja yuvatee jana
rāsa kaḷēbara maṇḍala chitra naka naka maṇi gaṇa jvalita vichitra
bhōga sama naṭana puḷakasu gātra bhuvana sakala sthita bhoosura mitra
 
 
 

 


पन्तुवराळि
 
आदि (तिश्र गति)
अति निरुपम सुन्दराकर निचय कुमुदहित
नील मेघ श्याम शरीर
 
अप
सुरुचिर नवरत्न कोटि तुलसी वनमालिकादि
सुन्दरतर ममविहारि सुर मुनिगण मन सन्चारि
 
राधिका कुसुम नन्दिनी ललित राजिनि रजित रमणि मनोहरि
चारुणी चम्पक वल्ली मल्लिका सरसि सुरुचि नव व्रज युवती जन
रास कळेबर मण्डल चित्र नक नक मणि गण ज्वलित विचित्र 
भोग सम नटन पुळकसु गात्र भुवन सकल स्थित भूसुर मित्र