Vaiyam alandu (Anahita, Apoorva)

Nādanāmakriyā
 
Tishra tripuṭa
P
vaiyam aḷandu vān aḷanda ō mādhavā
varadābhya karam taru karu muhil varṇa
 
SC
sheyyat-tāmarai sheeraḍi koṇḍu
sheeriya kāleeyan mēlāḍiyadu kaṇḍu
uyyat-tān āshai koṇḍu uḷḷam kaṇḍu
urimai pera tānumāḍiyadu uṇḍu
ulaheerēzhaiyum uṇḍu
uḷa māyai ara darishanam adu tarum
 
Jati
tam , , , , - dhitanu dhiki - tajjanu || dhimi dhimi ta ,
ri , , , - taiyya ||G , , M R G R S , , N R N , || S , , ,
- S R G , R , - M , , ,|| M , P D ṇan tam , , - M P D ṇan ||
tam , , , - pari jata gandham || G M G M P M - G G R S - S P , D ||
kiṭa taka dhimi - jaṇu nam tari gugu || kun dam jham - G R S N
tillāna || dhittaḷangu taiyyata taiyyata | tijjaiyata kajjaiyata
tiri || sheiyya taiyya bhuvangaḷum|| uyya –