vandē kavilōka

Reetigowḷa
On tirumangai āzhvar
Mishra Chāpu
P
vandē kavilōka divākaram
mādhava kara shārngām chāvatāram
madhurānana kumudavallee hrdaya chōram - vajra shareeram
mahaneeya tadeeyarādhana tatparānanda parakālam
AP
nanda nandana charaṇēndu bhrngam
nāyikā bhāva bhakti madhura rasōttungam
santata saptabhāga sthāṇunandam
shata shatamaya bhuvana bhavajaladi
taranga taraṇa mahānandam
C
nadi vēgavati tatāsanna nava nidhimapi labhitam
naravēsha hari pada kaṭakābharaṇa lādita muditam tēna
gati parārtha shree mantrātyāpitam - tam
karuṇāmrta rasa poorita shree hari charaṇa raṇita bhooṣhāngam